Điều khoản bảo mật

Chúng tôi cam kết chỉ Chúng tôi mới có quyền nắm bắt và sử dụng những thông tin của Quý khách theo các nội dung quy định tại “Điều khoản bảo mật” này. Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Quý khách bằng mọi cách thức có thể nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của Quý khách trong những trường hợp do pháp luật quy định hoặc theo yêu cầu của Tòa án có thẩm quyền.

Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc, ý kiến đóng góp, liên hệ hay phản hồi về “điều khoản bảo mật” này, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ email: dembonmua86@gmail.com

Trân trọng cảm ơn!